| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

FrontPage

Page history last edited by RikiTiki 11 years, 9 months ago

 

Projekti teema: Ohutus

 

projekti nimi: 112

 

autorid: Uko Kõrge, Tiina Hodakov, Evi Kiir

2. Kooliaste: I - II kooliaste 

3. Projekti kestvus: 1 kuu

4. Projekti eesmärk :

Kinnistada teadmisi ohutusest ning päästmisest. Julgustada õpilasi kaasõpilasi abistama erinevates kriisisituatsioonides.

5. Saavutatavad pädevused ja õpitulemused riiklikust õppekavast lähtuvalt:

 

Õppekava läbiv teema ohutus, õppida tundma meid ümbritsevaid ohtusid (ruumis, väljas), ära tundma abivajaja ning esmase abi määramise oskuse arendamine.

Lõimida antud teema einevatesse õppeainetesse ning siduda reaalsusega. 

6. Probleemülesanne õpilastele :

 

Lahenendada erinevad kriisisituatsioonid, valida õige käitumisviis, valida õiged abivahendid.

7. Õpilaste eelteadmised ja -oskused

Õpilaste teadlikkus traumadest ning neid ümbritsevatest ohtudest (tänaval, kodus, koolis, trennis jne). Teadmiste omandamine - erinevad tekstid situatsioonidest ning nende lahendamise temaatikast, algteadmised lihtsamatest traumadest  - sõrme sidumine, lahase tegemine, abi kutsumine).

8. Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis

 

 • Sissejuhatus teemasse (vastavalt õpilaste vanusele) jutu kuulamine, video vaatamine;

 • arutelu ning analüüs;

 • Lahendite leidmine probleemile (abi, ise abistamise võimalus, abi kutumine jne);

 • Oma võimaluste ning võimete reaalne analüüs (arutelu, diskussioon);

 • Probleemsituatsiooni loomine;

 • Õpilaste reageering eelnevalt läbimängitud stsenaariumi puhul;

 • Õige käitumisviisi ning abistamise võimaluste valimine;

 • Abi andmine/abi kutsumine (õige telefoninumber);

 • Probleemsituatsiooni analüüs ning kokkuvõtete tegemine;

 • Positiivsete ning negatiivsete hinnangute andmine vastava rühma tegutsemisele.

 • Võimalusel Päästeameti või Vetelpääste/Erakorralise esmaabi külastamine ning vastava ala spetsialistide poolt nõustamine.

 • II kooliastmele teadmiste kontroll 

 • Lahendatud probleemsituatsiooni kajastamine rühmade poolt esitluste koostamisel (PowerPoint, SlideShare);
 • Fotomaterjali kajastamine  situatsiooniülesannetest klassi ajaveebis.

 

9. Õpiprojekti hindamine

      Hinnangute andmine (reageerimiskiirusele, õigete abivahendite valimisele jne)

      Projekt viiakse läbi erinevates töörühmades, erinevates 

probleemsituatsioonides.

10. Vajalik tehnoloogia ja tarkvara

     Arvuti, internet (YouTube, SlideShare), MS PowerPoint, digifotoaparaat, fototöötlusprogramm IrfanView,

11. Vajalikud allikad ja koduleheküljed

      www.rescue.ee

      www.kriisiinfo.ee

      www.liiklus.ee

      www.youtube.com

12. Lisaülesanded

      Erinevad näited reaalsusest (õppefilmid, õppuste läbiviimine), kaasõpilastele esinemine. 

YouTube plugin error  

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.