FrontPage


 

Projekti teema: Ohutus

 

projekti nimi: 112

 

autorid: Uko Kõrge, Tiina Hodakov, Evi Kiir

2. Kooliaste: I - II kooliaste 

3. Projekti kestvus: 1 kuu

4. Projekti eesmärk :

Kinnistada teadmisi ohutusest ning päästmisest. Julgustada õpilasi kaasõpilasi abistama erinevates kriisisituatsioonides.

5. Saavutatavad pädevused ja õpitulemused riiklikust õppekavast lähtuvalt:

 

Õppekava läbiv teema ohutus, õppida tundma meid ümbritsevaid ohtusid (ruumis, väljas), ära tundma abivajaja ning esmase abi määramise oskuse arendamine.

Lõimida antud teema einevatesse õppeainetesse ning siduda reaalsusega. 

6. Probleemülesanne õpilastele :

 

Lahenendada erinevad kriisisituatsioonid, valida õige käitumisviis, valida õiged abivahendid.

7. Õpilaste eelteadmised ja -oskused

Õpilaste teadlikkus traumadest ning neid ümbritsevatest ohtudest (tänaval, kodus, koolis, trennis jne). Teadmiste omandamine - erinevad tekstid situatsioonidest ning nende lahendamise temaatikast, algteadmised lihtsamatest traumadest  - sõrme sidumine, lahase tegemine, abi kutsumine).

8. Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis

 

 

9. Õpiprojekti hindamine

      Hinnangute andmine (reageerimiskiirusele, õigete abivahendite valimisele jne)

      Projekt viiakse läbi erinevates töörühmades, erinevates 

probleemsituatsioonides.

10. Vajalik tehnoloogia ja tarkvara

     Arvuti, internet (YouTube, SlideShare), MS PowerPoint, digifotoaparaat, fototöötlusprogramm IrfanView,

11. Vajalikud allikad ja koduleheküljed

      www.rescue.ee

      www.kriisiinfo.ee

      www.liiklus.ee

      www.youtube.com

12. Lisaülesanded

      Erinevad näited reaalsusest (õppefilmid, õppuste läbiviimine), kaasõpilastele esinemine. 

YouTube plugin error